Pogoji uporabe

SPORAZUM MED UPORABNIKOM IN SPLETNIM MESTOM Svet Sporta

Spletno mesto Svet Sporta je sestavljeno iz različnih spletnih strani, ki jih upravlja Svet Sporta.

Spletno mesto Svet Sporta vam je na voljo pod pogojem, da ga sprejmete in ne spreminjate pogojev in obvestil na njem. Vaša uporaba spletnega mesta Svet Sporta pomeni sprejemanje vseh takšnih pogojev in obvestil.

SPREMINJANJE TEH POGOJEV UPORABE

Svet Sporta si pridržuje pravico, da spremeni pogoje in obvestila, ki veljajo na spletnem mestu Svet Sporta, vključno s - vendar ne omejeno na - stroški, ki so povezani z uporabo spletnega mesta Svet Sporta.

POVEZAVE DO DRUGIH SPLETNIH MEST

Na spletnem mestu Svet Sporta so lahko povezave do drugih spletnih mest (»povezana spletna mesta«). Povezanih spletnih mest ne nadzoruje Svet Sporta, prav tako Svet Sporta ne odgovarja za vsebino povezanih spletnih mest, vključno z vsemi povezavami na njih, ali za spremembe ali posodobitve na njih. Svet Sporta ne odgovarja za spletno oddajanje ali druge vrste oddajanja s katerega koli povezanega spletnega mesta. Svet Sporta navaja te povezave le kot pomoč; navajanje povezav ne nakazuje odobravanja spletnega mesta ali kakršne koli povezave z njegovimi operaterji.

BREZ NEZAKONITE ALI PREPOVEDANE UPORABE

Pogoj za uporabo spletnega mesta Svet Sporta je, da spletnemu mestu Svet Sporta jamčite, da ga ne boste uporabljali v namene, ki so v teh pogojih in obvestilih navedeni kot protizakoniti ali prepovedani. Spletnega mesta Svet Sporta ne smete uporabljati na načine, s katerimi poškodujete, onemogočite, preobremenite ali poškodujete to spletno mesto; poleg tega ne smete posegati v uporabo in obiskovanje drugih uporabnikov tega spletnega mesta. Nedovoljeno je pridobivanje ali poskus pridobivanja materialov ali podatkov na kakršen koli način, ki ni izrecno na voljo ali dovoljen s strani spletnega mesta Svet Sporta.

UPORABA KOMUNIKACIJSKIH STORITEV

Spletno mesto Svet Sporta lahko vsebuje storitve za oglasne deske in klepete, novičarske skupine, forume, skupnosti, osebne spletne strani, koledarje in/ali druge storitve sporočanja ali komunikacije, s katerimi lahko komunicirate s širšo javnostjo ali skupino (skupno ime storitev je »komunikacijske storitve«); soglašate, da boste komunikacijske storitve uporabljali samo za objavljanje, pošiljanje in prejemanje sporočil in materialov, ki so ustrezni in povezani z določeno komunikacijsko storitvijo. Kot primer navajamo nekaj pogojev: soglašate, da pri uporabi komunikacijskih storitev ne boste:

 • Obrekovali drugih uporabnikov, jih zlorabljali, nadlegovali, zalezovali, jim grozili ali kakor koli drugače kršili pravnih pravic (kot so pravice do zasebnosti in javnosti) drugih.

 • Objavljali, nalagali, širili ali razglaševali neprimernih, sramotnih, opravljivih, goljufivih, nespodobnih ali nezakonitih tem, imen ali informacij.

 • Nalagali datotek, ki vsebujejo programsko opremo ali drug material, ki je zaščiten z zakoni intelektualne lastnine (ali s pravicami do zasebnosti ali javnosti), razen če te pravice posedujete ali nadzorujete ali imate vsa potrebna soglasja.

 • Nalagali datotek, ki vsebujejo viruse, poškodovanih datotek ali druge podobne programske opreme ali programov, ki lahko poškodujejo delovanje drugega računalnika.

 • Oglaševali ali ponujali prodaje ali nakupa izdelkov ali storitev za kateri koli poslovni namen, razen če komunikacijska storitev izrecno dovoljuje takšna sporočila.

 • Izvajali ali posredovali anket, tekmovanj, piramidnih shem ali verižnih pisem.

 • Prenašali datotek, ki jih objavijo drugi uporabniki komunikacijske storitve, za katere veste oz. bi morali vedeti, da jih v skladu z zakonom ne smete širiti na tak način.

 • Ponarejali ali brisali avtorskih pripisov, pravnih ali drugih obvestil ali oznak o lastnini ter oznak o izvoru programske opreme ali drugih materialov, ki so v naloženi datoteki.

 • Omejevali ali prepovedovali drugim uporabnikom uporabe komunikacijskih storitev.

 • Kršili pravil vedenja ali drugih načel, ki veljajo za vsako komunikacijsko storitev.

 • Na kakršen koli način zbirali podatkov o drugih, vključno z e-poštnimi naslovi, brez njihovega soglasja.

 • Kršili veljavne zakonodaje ali predpisov.
Svet Sporta se ne obvezuje k nadzorovanju komunikacijskih storitev. Vendar si pridržuje pravico, da pregleda materiale, ki so objavljeni v komunikacijskih storitvah, in po lastni presoji odstrani poljubne materiale. Svet Sporta si pridržuje pravico, da prekine vaš dostop do katere koli ali vseh komunikacijskih storitev kadar koli brez predhodnega obvestila in iz katerega koli vzroka.

Svet Sporta si pridružuje pravico, da kadar koli razkrije podatke, če to zahteva veljavna zakonodaja, predpisi, pravni postopek ali vladna zahteva, oz. da ureja, zavrne objavo ali odstrani poljubne informacije ali materiale, delno ali v celoti, po svoji lastni presoji.

Vedno bodite previdni, ko navajate osebne podatke o sebi ali svojih otrokih v kateri koli komunikacijski storitvi. Svet Sporta ne nadzoruje ali potrjuje vsebine, sporočil ali informacij v komunikacijskih storitvah, zato se Svet Sporta izrecno odpoveduje odgovornosti v zvezi s komunikacijskimi storitvami in dejanji, ki izhajajo iz vašega sodelovanja v teh storitvah. Upraviteljev in gostiteljev ni kot svojih predstavnikov pooblastil portal Svet Sporta, zato ni nujno, da njihova mnenja odražajo mnenja portala Svet Sporta.

Za materiale, naložene v komunikacijskih storitvah, veljajo objavljene omejitve o uporabi, razmnoževanju in/ali širjenju. Če prenesete materiale, odgovarjate za upoštevanje teh omejitev.

MATERIALI, KI SO NA VOLJO NA SPLETNEM MESTU Svet Sporta ALI KI SO OBJAVLJENI NA KATERI KOLI SPLETNI STRANI PORTALA Svet Sporta

Svet Sporta ne uveljavlja lastništva nad informacijami, ki jih navedete na spletnem mestu Svet Sporta (vključno z mnenji in predlogi) ali objavite, naložite, vnesete ali pošljete na katero koli spletno mesto Svet Sporta ali povezane storitve (skupno »predloženi material«). Vendar s tem, ko predloženi material objavite, naložite, vnesete, navedete ali predložite, spletnemu mestu Svet Sporta, njegovim pridruženim podjetjem in pridobiteljem podlicenc dovolite uporabo vašega predloženega materiala v zvezi z izvajanjem internetnega poslovanja, vključno z, brez omejitve, pravicami do: kopiranja, distribucije, prenosa, javnega prikaza,javnega izvajanja, razmnoževanja, urejanja, prevajanja in preoblikovanja tega predloženega materiala; dovolite tudi objavo vašega imena v zvezi z vašim predloženim materialom.

Za uporabo vašega predloženega materiala ne boste prejeli denarnega nadomestila. Svet Sporta ni zavezan k objavljanju ali uporabi predloženega materiala in lahko kadar koli odstrani kateri koli predložen material po svoji lastni presoji.

S tem, ko objavite, naložite, vnesete, navedete ali predložite preloženi material, jamčite in zagotavljate, da posedujete ali kako drugače nadzorujete vse pravice do vašega predloženega materiala, kot je opisano v tem razdelku, vključno z, brez omejitve, vsemi pravicami, ki jih potrebujete za navajanje, objavljanje, nalaganje, vnašanje ali predložitev predloženih materialov.

ODPOVED ODGOVORNOSTI

INFORMACIJE, PROGRAMSKA OPREMA, IZDELKI IN STORITVE, KI SO NA VOLJO NA SPLETNEM MESTU Svet Sporta ALI PREK NJEGA LAHKO VSEBUJEJO NEPRAVILNOSTI ALI TIPOGRAFSKE NAPAKE. TE INFORMACIJE SE REDNO SPREMINJAJO. Svet Sporta IN/ALI NJEGOVI PONUDNIKI LAHKO KADAR KOLI IZBOLJŠAJO IN/ALI SPREMENIJO SPLETNO MESTO Svet Sporta. NA NASVETE, KI JIH PREJMETE NA SPLETNEM MESTU Svet Sporta, SE NE ZANAŠAJTE V ZVEZI Z OSEBNIMI, ZDRAVSTVENIMI, PRAVNIMI ALI FINANČNIMI ODLOČITVAMI; V TEH PRIMERIH SE POSVETUJTE Z USTREZNIM STROKOVNJAKOM, KI VAM BO DAL NASVET, PRIMEREN ZA VAŠ POLOŽAJ.

Svet Sporta IN/ALI NJEGOVI PONUDNIKI NA NIKAKRŠEN NAČIN NE ZAGOTAVLJAJO USTREZNOSTI, ZANESLJIVOSTI, RAZPOLOŽLJIVOSTI, TOČNOSTI IN NATANČNOSTI INFORMACIJ, PROGRAMSKE OPREME, IZDELKOV, STORITEV IN POVEZANE GRAFIKE, KI JE ZA KAKRŠEN KOLI NAMEN NA VOLJO NA SPLETNEM MESTU Svet Sporta. V NAJVEČJEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, SO VSE TE INFORMACIJE, PROGRAMSKA OPREMA, IZDELKI, STORITVE IN POVEZANA GRAFIKA, NA VOLJO »TAKŠNE, KOT SO« BREZ KAKRŠNEGA KOLI JAMSTVA ALI POGOJEV. Svet Sporta IN/ALI NJEGOVI PONUDNIKI SE ODPOVEDUJEJO VSEM JAMSTVOM IN POGOJEM V ZVEZI S TEMI INFORMACIJAMI, PROGRAMSKO OPREMO, IZDELKI, STORITVAMI IN POVEZANO GRAFIKO, VKLJUČNO Z VSEMI DOMNEVNIMI JAMSTVI ALI POGOJI O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, NAZIVU IN NEKRŠITVI.

V NAJVEČJEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, Svet Sporta IN/ALI NJEGOVI PONUDNIKI V NOBENEM PRIMERU NISO ODGOVORNI ZA NEPOSREDNO, POSREDNO, EKSEMPLARIČNO, NENAMERNO, POSEBNO, POSLEDIČNO ŠKODO, VKLJUČNO S, BREZ OMEJITEV, ŠKODO ZARADI IZGUBLJENE UPORABE, PODATKOV ALI DOBIČKA, KI NASTANE ZARADI ALI JE KAKOR KOLI POVEZANA Z UPORABO ALI IZVAJANJEM SPLETNEGA MESTA Svet Sporta, Z ZAMUJENO ALI ONEMOGOČENO UPORABO SPLETNEGA MESTA Svet Sporta ALI POVEZANIH STORITEV, Z ZAGOTAVLJANJEM ALI NEUSPEŠNIM ZAGOTAVLJANJEM STORITEV, ALI ZA KATERE KOLI INFORMACIJE, PROGRAMSKO OPREMO, IZDELKE, STORITVE IN POVEZANO GRAFIKO, KI JO PRIDOBITE PREK SPLETNEGA MESTA Svet Sporta, ALI KI SO DRUGAČE POSLEDICA UPORABE SPLETNEGA MESTA Svet Sporta, NE GLEDE NA TO, ALI TEMELJIJO NA POGODBI, ODŠKODNINSKI ODGOVORNOSTI, MALOMARNOSTI, OBJEKTIVNI ODGOVORNOSTI ALI ČEM DRUGEM, TUDI ČE JE BILO SPLETNO MESTO Svet Sporta ALI KATERI KOLI NJEGOV PONUDNIK OPOZORJEN NA MOŽNOST ŠKODE. NEKATERE DRŽAVE/PRAVNE PRISTOJNOSTI NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČEVANJA ALI OMEJEVANJA ODGOVORNOSTI ZA POSLEDIČNO ALI NENAMERNO ŠKODO, ZATO ZGORAJ NAVEDENO MORDA NE VELJA ZA VAS. ČE NISTE ZADOVOLJNI S KATERIM KOLI DELOM SPLETNEGA MESTA Svet Sporta ALI S TEMI POGOJI UPORABE, JE EDINA REŠITEV, DA PRENEHATE UPORABLJATI SPLETNO MESTO Svet Sporta.

STIK : info@svet-sporta.com

PREPOVED/OMEJITEV DOSTOPA

Spletno mesto Svet Sporta si pridržuje pravico, da vam po lastni presoji in brez opozorila kadar koli prepove dostop do spletnega mesta Svet Sporta in povezanih storitev ali katerega koli dela. Ta sporazum je oblikovan v skladu z veljavno zakonodajo republike Slovenije, s sprejemanjem soglašate, da je za vse spore, ki izhajajo iz ali so povezani z uporabo spletnega mesta Svet Športa pristojno okrajno sodišče v Kranju. Uporaba spletnega mesta Svet Sporta ni pooblaščena v nobeni pravni pristojnosti, ki ne dovoljuje vseh določb teh pogojev, vključno s tem odstavkom. Soglašate, da iz tega sporazuma ali uporabe spletnega mesta Svet Sporta ne izhaja nikakršno skupno poslovanje, partnerstvo, zaposlovanje ali posredniško razmerje med vami in spletnim mestom Svet Sporta. Portalovo izvajanje tega sporazuma upošteva obstoječo zakonodajo in pravne postopke; noben del tega sporazuma ne krši pravice spletnega mesta Svet Sporta do upoštevanja vladnih, sodnih in zakonodajnih zahtev, povezanih z vašo uporabo spletnega mesta Svet Sporta ali z informacijami v zvezi s takšno uporabo. Če je kateri koli del tega sporazuma določen kot neveljaven ali neizvršljiv v skladu z veljavno zakonodajo, vključno z odpovedjo jamstva in omejitvami odgovornosti, navedenimi zgoraj, se smatra, do to neveljavno ali neizvršljivo določbo zamenja veljavna, izvršljiva določba, ki najbolje ustreza namenu prvotne določbe; preostanek sporazuma bo še naprej veljav. Če ni drugače navedeno, ta sporazum predstavlja celoten sporazum med uporabnikom in spletnim mestom Svet Sporta s strani spletnega mesta in nadomesti vse predhodne ali sočasne komunikacije in predloge med uporabnikom in spletnim mestom, ne glede na to, ali so v elektronski, ustni ali pisni obliki. Tiskana različica tega sporazuma ali katerega koli obvestila, ki je podano v elektronski obliki in temelji oz. je povezano s tem sporazumom, je v pravnih ali administrativnih postopkih veljavna v enaki meri in zanjo veljajo enaki pogoji kot za druge poslovne dokumente in zapise, ki so bili prvotno ustvarjeni v tiskani obliki.

OBVESTILA O AVTORSKIH PRAVICAH IN BLAGOVNIH ZNAMKAH:

Celotno vsebino spletnega mesta Svet Sporta si lasti: Svet Športa / matičk webdesign in/ali njegovi ponudniki. Vse pravice pridržane.

BLAGOVNE ZNAMKE

Imena dejanskih podjetij in izdelkov, ki so omenjeni, so blagovne znamke ustreznih lastnikov.

Primeri podjetij, organizacij, izdelkov, ljudi in dogodkov, opisanih v sporazumu, so izmišljeni. Povezani niso z nobenim resničnim podjetjem, organizacijo, izdelkom, osebo ali dogodkom.

Vse pravice, ki niso izrecno navedene, so pridržane.

OBVESTILA IN POSTOPEK OBVEŠČANJA O KRŠITVI AVTORSKIH PRAVIC

Vsa obvestila o domnevni kršitvi avtorskih pravic po 158. Členu Kazenskega zakonika Republike Slovenije naj se pošljejo označenemu posredniku ponudnika storitev. VSE POIZVEDBE, KI NISO SKLADNE S SPODNJIM POSTOPKOM, NE BODO UPOŠTEVANE. Glejte Obvestila in postopek obveščanja o kršitvi avtorskih pravic.